Najvažniji bezbednosni rizici sa kojima se suočavaju mladi u Subotici

Istraživanje o najvažnijim bezbednosnim izazovima sa kojima se suočavaju mladi sprovedeno je u tri multietničke opštine – Bujanovcu, Subotici i Novom Pazaru, u okviru projekta Bezbednost za različitost koji CeSID sprovodi od juna do novembra 2022. godine.

Opšti cilj projekta je evaluira implementaciju lokalnih bezbednosnih javnih politika u ove tri jedinice lokalne samouprave, da identifikuje ključne bezbednosne izazove i da utvrdi percepciju mladih o bezbednosti na lokalnom nivou.

Istraživački projekat zasnovan je na kombinaciji tri pristupa:

  • Analiza dostupnih izvora: analiza i sumiranje najvažnijih informacija o svakoj lokalnoj samoupravi koja je predmet istraživanja, uključujući statističke podatke, analizu dostupnosti i kvaliteta lokalnih strateških dokumenata i njihove usklađenosti sa republičkim aktima i drugo;
  • Kvalitativno istraživanje: dubinski intervjui sa predstavnicima civilnog sektora, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i organa lokalnih samouprava – od čega tri u Novom Pazaru i
  • Istraživanje javnog mnjenja: istraživanje sa mladima, na ukupnom uzorku od 600 mladih starosti od 15 do 30 godina (po 200 ispitanika po jedinici lokalne samouprave). Kao istraživački instrument je korišćen upitnik koji se sastojao od 50 pitanja. Intervjuisanje građana je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, direktnim kontaktom sa ispitanikom, u septembru 2022. godine.

Nalazi dobijeni kroz sva tri pristupa integrisani su i predstavljeni u ukupno četiri dokumenta: tri pojedinačna izveštaja za svaku jedinicu lokalne samouprave (Bujanovac, Novi Pazar i Subotica) i zbirni prikaz najvažnijih nalaza, sa uporednom perspektivom. Ideja svakog dokumenta je da, osim ključnih pokazatelja stavova mladih, predstavi i preporuke i smernice za dalje delovanje kako lokalnih, tako i republičkih organa.

Celokupan izveštaj dostupan je za preuzimanje ovde.

Uporedni prikaz najvažnijih nalaza za sve tri jedinice lokalne samouprave dostupan je za preuzimanje ovde.

**

Objavljivanje izveštaja podržala je Misija OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, koji je finansijski podržala Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida).
Svi pojmovi koji su u izveštaju upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.
Stavovi izrečeni u ovom izveštaju pripadaju isključivo autoru i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji.

Related Posts