Programi

odgovorna-politika-min
Odgovorna politika

Odgovorna politika je program koji promoviše ukazivanje na probleme političke neodgovornosti i njihovo prevazilaženje. CeSID sprovodi projekte i istraživanja u ovoj oblasti kako bi se smanjili i ograničili negativni efekti političke neodgovornosti. CeSID posebno ukazuje na značaj i ulogu koncepta društvene odgovornosti i etike u političkim procesima, kao i vršenju javnih funkcija, te služenju zajednici građana i uspostavljanju opšteg dobra. Program odgovorne politike posebno je fokusiran na borbu protiv korupcije i zagovaranje principa transparentnosti, sa posebnim akcentom na transparentnost finansiranja političkih aktivnosti.

o-nama-image-icon
Ka većem uključivanju mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Trajanje projekta: maj 2019 – septembar 2019
Donator: Misija OEBS-a u Srbiji


Opšti cilj projekta je podizanje i unapređenja kapaciteta najmanje 15 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina da bolje planiraju, dizajniraju i implementiraju projekte i aktinosti koji su usmereni na mlade i koji adresiraju njihove potrebe. 

Projekat će obuhvatiti podizanje kapaciteta nacionalnih saveta u oblasti omladinskih politika (kroz seminar i mentorsku podršku), kao i pružanje ekspertske i mentorske podrške Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine i Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine u procesu izrade strateških dokumenata koji će adekvatno adresirati potrebe mladih pripadnika njihovih nacionalnih zajednica.

Ka većoj odgovornosti institucija u procesu davanja sagasnosti pri zapošljavanju javnih funkcionera

Trajanje projekta: 2015 – 2017
Donator: Agencija za borbu protiv korupcije


Opšti cilj projekta je jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti organa javne vlasti u procesu davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po prestanku javne funkcije, sa ciljem borbe protiv korupcije.

Transparentno do posla

Trajanje projekta: 2014 – 2016
Donator: Evropska unija


Opšti cilj projekta bio je jačanje demokratskih vrednosti i vladavine prava kroz promociju veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora u procedurama zapošljavanja, čime se podržava borba protiv korupcije i proces evropskih integracija.

U Srbiji se zapošljavanje u javnom sektoru obavlja uz nedovoljno transparentne procedure, što kreira koruptivne mehanizme i budžetski deficit.

U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka

Trajanje projekta: 2013
Donator: JRGA projekat / USAID


Projekat je imao za cilj da ostvari  uslove za prevenciju i smanjenje mogućnosti za korupciju u procesu finansiranja političkih stranaka, kroz jačanje efikasnosti i saradnje između nezavisnih institucija, stručne javnosti i akademske zajednice

U susret novom zakonu i novoj praksi u finansiranju političkih stranaka

Trajanje projekta: 2009 – 2010
Donator: USAID i Institut za održive zajednice (ISC)


Osnovni cilj projekta bilo je zagovaranje donošenja i usvajanja novog Zakona o finansiranju političkih stranaka koji bi u potpunosti uredio kompletnu sferu vezanu za finansiranje političkih stranaka, uz jačanje institucija koje se bave njegovom primenom. Na ovaj način bili bi prevaziđeni postojeći problem u ovoj oblasti.