Programi

izborni-program-min
Izborni program
box-section-icons-big-125-x-125_0004_izbori-min

Naša parola je da nepristrasno, nezavisno, nestranački i objektivno posmatramo izbore u Srbiji.

Projekti koji se odnose na izborni program osmišljeni su tako da ponude odgovore na sva pitanja koja se javljaju u izbornom procesu. Taj proces obuhvata niz aktivnosti koje se sprovode kako bi izbori protekli u najboljem redu. Projekti u ovom programu se odnose na izmene u izbornoj legislativi koja reguliše izborni proces, organizaciju kampanja u cilju povećanja izlaznosti, monitoring izborne kampanje i izbornog dana, edukaciju posmatrača i birača koji učestvuju u izbornom procesu, istraživanje medija i finansiranja političkih subjekata kao i potpuna analiza izbornog procesa i izbornih procedura.

CeSID je dve decenije prisutan u javnom životu gde je postao prepoznatljiv po posmatranju izbora u Srbiji (i Crnoj Gori do 2006. godine). Do sada smo posmatrali više od 25 izbora.

Zaštita glasa kroz efikasno i transparentno rešavanje izbornih sporova u Srbiji
Trajanje: april 2021 – avgust 2021
Partner: IFES

Projekat „Zaštita glasa kroz efikasno i transparentno rešavanje izbornih sporova u Srbiji“, podržan od strane Međunarodne fondacije za izborne sisteme (en. International Foundation for Electoral Systems, IFES) imao je za cilj da olakša potpuni i sistematični uvid u zloupotrebu izbornih prava i proces rešavanja izbornih sporova u Srbiji.

U ovu svrhu, projekat je obuhvatio targetiranu procenu i analizu studije slučaja, istraživanje sa građanima, dubinsko istraživanje sa političkim organizacijama i institucijama, javni dijalog, organizovanje treninga za predstavnike političkih organizacija o procesu rešavanja izbornih sporova i kreiranje akcionog plana za unapređenje ovog procesa u Srbiji.

Najvažnije ciljne grupe su građani Republike Srbije sa aktivnim biračkim pravom, kao i oni građani koji će u narednom periodu steći biračko pravo, ali i različiti stejkholderi, kao što su državna tela i organi, političke partije, mediji, profesionalna udruženja, civilno društvo i tako dalje.

Ključni rezultati projekta su:

 • Vodič za zaštitu izbornog prava, namenjen građanima, sa ciljem da se upoznaju sa osnovnim mehanizmima i načinima zaštite izbornog prava;
 • Online kampanja, na oficijelnoj Facebook stranici CeSID-a, kroz koju je targetirano blizu 200.000 građana Srbije;
 • Studija o izbornoj pravdi, u kojoj se nalaze svi važni nalazi o procesu rešavanja izbornih sporova u Srbiji, uključujući i nalaze iz javnomnjenjskog istraživanja, na srpskom i na engleskom jeziku.
Dijalog o izborima
Trajanje: decembar 2019 – septembar 2020
Partner: Fondacija za otvoreno društvo

Projekat „Dijalog o izborima“, podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo, imao je četiri posebna cilja: (1) (1) Sprovesti monitoring implementacije mera koje je usvojila Vlada Republike Srbije u cilju unapređenja izbornog ciklusa; (2) Sprovesti monitoring izbornog dana; (3) Sprovesti monitoring izborne administracije i (4) Unaprediti izborni proces kroz formulisanje strateških mera sa ciljem dugoročnih promena u izbornom zakonodavstvu i praksi njegove primene.

U sklopu projektnih aktivnosti, CeSID je:

 • Dizajnirao posebnu matricu za praćenje implementacije mera koje je usvojila Vlada Republike Srbije u okviru unutrastranačkog dijaloga održanog 2019. i 2020. godine;
 • Sproveo osmomesečno praćenje rada organa i institucija zaduženih za implementaciju mera, uključujući ovde REM, ABPK, MDULS i NSRS;
 • Posmatrao preko 50 sednica Republičke izborne komisije, sa ciljem prikupljanja podataka i analize kvaliteta rada RIK-a u celokupnom izbornom procesu;
 • Analizirao medijske sadržaje posvećene izborima, dijalogu, izbornim učesnicima i institucijama;
 • Sproveo kratkoročno posmatranje izbornog dana, na reprezentativnom uzorku od 500 biračkih mesta.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti, CeSID-ov tim je izradio:

Sve dodatne informacije u vezi sa aktivnostima CeSID-ove posmatračke misije na proteklim izborima dostupne su na stranici Izbori 2020, a ukoliko Vas zanimaju projekcije rezultata izbora i izlaznosti, možete ih pronaći na našoj stranici Rezultati izbora. 

U najkraćem periodu, CeSID će objaviti i svoj finalni izveštaj o kvalitetu izbornog procesa.

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina
Trajanje: septembar 2018 – novembar 2018
Partner: Misija OEBS u Srbiji

Izbori za 22 nacionalna saveta nacionalnih manjina održani su 04. novembra 2018. godine.

Osamnaest saveta birano je neposrednim putem (albanski, aškalijski, bošnjački, bugarski, bunjevački, vlaški, grčki, egipatski, mađarski, nemački, poljski, romski, rumunski, rusinski, slovački, slovenački, ukrajinski i češki), a četiri putem elektorskih skupština (makedonski, ruski, crnogorski i hrvatski). Ovu godinu obeležile su inicijative za formiranje, odnosno izglasavanje predstavnika dva nova nacionalna saveta – poljskog i ruskog.

CeSID je svoje napore usmerio na posmatranje rada organa za sprovođenje izbora, odnosno Republičke izborne komisije, pri čemu nije sprovedeno posmatranje samog izbornog dana, odnosno rada biračkih odbora na neposrednim izborima, već samo u slučaju elektorskih skupština za četiri nacionalna saveta koja su birana ovim putem. Radi sticanja kompletnijeg uvida u kvalitet izbora, CeSID je imao otvorene telefonske linije u toku izbornog dana, koje su služile za prijem nepravilnosti, odnosno njihovo evidentiranje.

Izveštaj o izborima dostupan je za preuzimanje u elektronskoj formi klikom na ovaj link.

Projekat Ka većoj informisanosti albanske i bošnjačke nacionalne manjine o predstojećim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina
Trajanje: septembar 2018 – novembar 2018
Partner: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

U partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) sprovodi projekat „Ka većoj informisanosti albanske i bošnjačke nacionalne manjine o predstojećim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina“. Projekat traje do novembra 2018. godine, a njegov opšti cilj je da intenzivno podiže nivo informisanosti pripadnika albanske i bošnjačke nacionalne manjine na njihovim maternjim jezicima o biračkim pravima, o izbornom procesu, o potrebi upisa u poseban birački spisak, o važnosti izborne participacije i o drugim važnim temama povezanim sa predstojećim izborima.

CeSID će, uz podršku MDULS kreirati informativne materijale o radu i mandatu NSNM, o potrebi upisa pripadnika nacionalnih manjina u posebni birački spisak, o biračkim pravima i o potrebi i značaju izlaznosti na predstojećim izborima, sa preciznim informacijama o rokovima i koracima koje pripadnici nacionalnih manjina treba da preduzmu kako bi se upisali u poseban birački spisak. Informativni materijali na bosanskom i albanskom jeziku biće deljeni u Preševu, Bujanovcu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i u okolnom mestima, i prosleđeni opštinskim i gradskim upravama. Osim uličnih akcija, CeSID će sprovesti i onlajn kampanju preko Facebook-a (FB: CeSIDBeograd).

CeSID će takođe održati i dva javna događaja u Novom Pazaru i Bujanovcu, sa ciljem podizanja svesti i znanja pripadnika nacionalnih manjina o  predstojećim izborima.

Poseban segment projekta odnosi se na plasiranje informacija i poruka o značaju izborne participacije u medijima na albanskom i bosanskom jeziku.

Za više informacija o projektu, projektnim aktivnostima i o izbornim procedurama vezanim za izbor nacionalnih saveta, pišite nam na cesid@cesid.rs.

Povećanje učešća romske nacionalne manjine u izbornom procesu
Trajanjemaj 2018 – septembar 2018
Partneri: Koalicija romske omladine Srbije (KROS), uz podršku OSCE Mission to Serbia

U partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Koalicija romske omladine Srbije (KROS) sprovode projekat „Podizanje učešća romske nacionalne manjine u izbornom procesu“. Opšti cilj projekta bio je promovisanje i podizanje nivoa učešća romske nacionalne manjine, sa naglaskom na žene i mlade, u izbornom procesu, a posebno na izborima za Nacionalni savet romske nacionalne manjine, kroz (1) podizanje nivoa dostupnosti i tačnosti informacija o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina i o pravima birača i (2) podizanje kapaciteta osam romskih organizacija u oblasti posmatranja celokupnog izbornog procesa.

CeSID i KROS su, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji kreirali informativne, dvojezične materijale o radu i mandatu NSNM, o potrebi upisa pripadnika nacionalnih manjina u posebni birački spisak, o biračkim pravima i o potrebi i značaju izlaznosti na predstojećim izborima. Informativni materijali dostupni su za preuzimanje u elektronskoj formi klikom na ovaj link.

Informativni materijali podeljeni su u sedam okruga Srbije i prosleđeni opštinama sa većim brojem pripadnika romske nacionalne manjine. Osim uličnih akcija, CeSID i KROS sprovodili su i onlajn kampanju preko Facebook-a (FB: Za nacionalni savet po tvojoj meri).

CeSID jeu partnerstvu sa KROS-om obučiti i osam romskih nevladinih organizacija da prenose informacije i nadgledaju izborni proces.

Posmatranje predsedničkih izbora 2017. godine
Trajanje: Mart – April 2017
Partneri: Antena grupa i AJB Balkans

Izbori za predsednika Republike Srbije održani su 2. aprila 2017. godine. CeSID je imao svoje posmatrače na ukupno 600 biračkih mesta širom Srbije.

Ovaj izborni proces naš tim je pratio u saradnji sa tri velike televizijske kuće (TV B92, TV Prva i TV Al Jazzera), na kojima su bili uživo emitovani rezultati koji su stizali sa biračkih mesta na kojima su bili naši posmatrači.

Posmatranje parlamentarnih i pokrajinskih izbora 2016. godine
Trajanje: Mart – April 2016
Partneri: Antena grupa i AJB Balkans

Izbori za narodne poslanike Republike Srbije, pokrajinski i lokalni izbori održani su 24. aprila 2016. godine. CeSID je imao svoje posmatrače na ukupno 700 biračkih mesta širom Srbije.

Ovaj izborni proces naš tim je pratio u saradnji sa tri velike televizijske kuće (TV B92, TV Prva i TV Al Jazzera), na kojima su po prvi put u našoj zemlji bili uživo emitovani rezultati koji su stizali sa biračkih mesta na kojima su bili naši posmatrači.

Posmatranje parlamentarnih izbora 2014. godine
TrajanjeJanuar- Mart 2014.
Partneri: Tanjug

U Srbiji su 16. marta 2014. godine održani deseti po redu parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja 1990. godine. Kao i prethodnih izbora, i za ovaj izborni proces CeSID je imao posmatračku misiju na sam izborni dan. Naša posmatračka misija je imala za cilj da isprati sam izborni dan kako bi izveštavala o regularnosti samih izbora i pružila građanima mogućnost da prvi saznaju rezultate izbora.

Posmatranje opštih izbora 2012. godine
Trajanje: Mart – Maj 2012.
Partneri: Tanjug

CeSID-ov tim je posmatrao izborni proces koji se održao 6. maja (parlamentarni i prvi krug predsedničkih izbora) i 20. maja 2012. godine (drugi krug predsedničkih izbora). Ovaj izborni ciklus je bio nešto drugačiji od prethodnih jer su se u isto vreme održali izbori na svim nivoima: parlamentarni, predsednički, lokalni i pokrajinski izbori.

Monitoring izbora za Nacionalno vijeće bošnjačke nacionalne manjine
TrajanjeMart – April 2016.
Partneri: Antena grupa i AJB Balkans

„Monitoring izbora za Nacionalno vijeće bošnjačke nacionalne manjine“ je projekat Fondacije za otvoreno društvo, na kome je CeSID bio partner zadužen za proces posmatranja izbora za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine.Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 26. oktobra 2014. godine.
Debate Reč na reč
Trajanje2012 – 2016
Donatori: 
2012: NDI i Misija OEBS-a u Srbiji
2012-2013: ISC
2013-2014: Britanska ambasada u Beogradu i UNDP Srbija

Debate Reč na reč su zajednički proizvod CeSID-a i RTS-a i naših partnera koji su nam pomogli u organizaciji ove vrste programa.

Svrha debate „Reč na reč“ jeste da informiše građane Srbije o stavovima i strategijama političkih stranaka u Srbiji. 

Kampanja za reformu izbornog zakonodavstva
Trajanje2012 – 2013
Partneri: USAID/ISC

Opšti cilj projekta je bio da se promoviše reforma izbornog zakonodavstva, kroz javne rasprave, obimnu medijsku kampanju i rad sa izabranim predstavnicima na jačanju njihove odgovornosti i transparetnosti.

Kampanja za promociju evropskih integracija
Trajanje2012 – 2012
Partneri: Ambasada SR Nemačke

Aktivnosti koje su se sprovele na projektu su bile: istraživanje i analize političke i socijalne situacije u zemlji, razvoj strategije kampanje i dizajn kampanje, kampanja od vrata do vrata, proizvodnja i distribucija flajera kao i proizvodnja i plasman dva radio spota.

U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji – konačni podsticaj
Trajanje2012- 2012
Partneri: Fond za otvoreno društvo

Ovom kampanjom CeSID je pokrenuo javnu debatu o problemu reforme izbornog zakonodavstva. Kampanja nije promovisala ili nametala bilo koji izborni sistem, već je bila fokusirana na promociju principa na kojima bi moralo da se zasniva novo izborno zakonodavstvo.

U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji – korak napred
Trajanje2009 – 2010
Partneri: ISC

Opšti cilj projekta je bio da se podstaknu procesi dalje demokratizacije srpskog društva kroz pripremu i promociju nove izborne regulative u skladu sa demokratskim principima i međunarodnim standardima.

Prve preporuke CeSID-a za unapređenje izbornog procesa
Objavljeno2008
Partneri: Institut za održive zajednice, Misija OEBS u Srbiji, Konrad Adenauer Stiftung, Fondacija za otvoreno društvo

Stručni tim CeSID-a formulisao je preporuke za izmene izbornih zakona u oblastima izbornog sistema, izborne administracije, biračkog spiska, finansiranja političkih partija i medija u izbornom procesu.

Formulisanju preporuka prethodila je široka javna debata koja je obuhvatila okrugle stolove sa temom izbornog tokom 2007. u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i 12 javnih rasprava o uočenim problemima u primeni zakona koji regulišu izborni proces i predlozima za koje se CeSID zalagao, širom Srbije.

Enemo:

O ENEMO mreži

ENEMO je međunarodna mreža 23 vodećih neprofitnih, nestranačkih i nevladinih organizacija iz 18 zemalja Centralne i Istočne Evrope kao i Centralne Azije, uključujući tri zemlje Evropske Unije, osnovana 29. Septembra 2001. godine.

CeSID je jedan od osnivača Evropske mreže organizacija koje nadgledaju izbore (ENEMO).

ENEMO teži da promoviše učešće organizacija civilnog društva u društvima u tranziciji i društvima sa nedemokratskim formama upravljanja kroz unapređenje izbornog procesa, povećanje transparentnosti rada državnih organa i njihovu odgovornost prema građanima, kao i poštovanje njihovih prava i sloboda.

Misija ENEMO-a je podržavanje društvenih interesa, podrška demokratiji u post-komunističkim državama OEBS regiona, davanje procene izbornih uslova i političke sredine kao i da ponudi precizne i nepristrasne posmatračke izveštaje.

Glavna aktivnost ENEMO-a se sastoji u proceni izbornog procesa i političkog okruženja pomoću međunarodnih posmatračkih misija, nudeći tačne i nepristrasne izveštaje.

ENEMO posmatračke misije koriste međunarodne standarde i standarde za demokratske izbore i pravni okvir zemlje domaćina prilikom procene izbornog procesa. ENEMO, kao i sve njene organizacije članice podržale su 2005.godine Deklaraciju o principima međunarodnog posmatranja izbora i Deklaraciju o opštim principima za nestranačko posmatranje izbora i montoring od strane građanskih organizacija.

Do sada, ENEMO je organizovao 23 međunarodne misije u sedam zemalja. Članice ENEMO-a do sada su posmatrale više od 200 nacionalnih izbora i obučile više od 200.000 posmatrača.

ENEMO internacionalne posmatračke misije evaluiraju izborni proces prema internacionalnim standardima za demokratske i fer izbore, analiziraju i vrše procenu izbornih zakonskih propisa i odredbi prema tim standardima.

ENEMO posmatračke misije:

 • 2004. godine – posmatranje predsednikih izbora u Ukrajini
 • 2005. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Kirgizstanu
 • 2005. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Albaniji
 • 2006. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Ukrajini
 • 2007. godine – posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora
 • 2008. godine – posmatranje predsedničkih izbora u Gruziji
 • 2009. godine – posmatranje predsedničkih izbora u Kirgzistanu
 • 2009. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Moldaviji
 • 2010. godine – posmatranje predsedničkih izbora u Ukrajini
 • 2010. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Kirgzistanu
 • 2012. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Ukrajini
 • 2013. godine – posmatranje lokalnih izbora na Kosovu
 • 2013. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Ukrajini
 • 2014. godine – posmatranje parlamentarnih izbora u Ukrajini
 • 2014. godine – posmatranje predesdničkih izbora u Ukrajini
 • 2015. godine – posmatranje lokalnih izbora u Ukrajini
 • 2016. godine – posmatranje predsedničkih izbora u Moldaviji
enemo-logo