Programi

istrazivanje-i-javna-politika-min
Istraživanja i javne politike

Svoju istraživačku i analitičku delatnost CeSID je razvijao paralelno sa izvođenjem projekata iz različitih oblasti. Istraživanja koja CeSID sprovodi od velikog su značaja za funkcionisanje i razvoj celokupnog društva. Uz pomoć odabrane metodologije i instrumenata CeSID baštini raznovrsna  sociološka, politikološka, ekonomska i marketinška istraživanja, kao i analize izbornog ponašanja i izborne utakmice, političkih stavova građana i ciljnih grupa, te ponašanja tokom izbornih kampanja. Metode i tehnike koje se u istraživanjima koriste su kako kvantitativne (F2F, CAPI, CATI) tako i kvalitativne (grupne diskusije/fokus grupe, dubinski intervjui). Njima rukovode vodeći istraživači CeSID-a, ali i eksperti iz oblasti koja se istražuje.

Javne politike bave se procesima i aktivnostima rešavanja društvenih problema i svih problema koji imaju relevantnost za život građana. CeSID smatra da je multidisciplinarni pristup istraživanju i evaluaciji javnih politika od izuzetne važnosti za formulisanje održivih javnih politika. CeSID u okviru ovog programa sprovodi projekte koji su važni za politički progres, organizuje javne debate, identifikuje potencijalne prepreke društvenog napretka. Kao rezultat istraživanja, praćenja i evaluacije javnih politika, CeSID se uvek trudi da ponudi nove ideje za politike kojima je cilj rešavanje uočenih problema.

o-nama-image-icon
Understanding Causes, Creating Future: An Initiative for Building Resilience to Disinformation

Trajanje projekta: februar 2021 – novembar 2021
Donator: International Republican Institute (IRI)

*English below*

Opšti cilj projekta je da doprinese potiskivanju dezinformacija u javnom prostoru u Srbiji i regionu, kroz (1) identifikovanje oblasti i tema u kojima su dezinformacije naročito zastupljene i dostupne i (2) podizanje svesti o pretnji i posledicama dezinformacija i o važnosti kritičkog razmišljanja.

Projekat obuhvata niz aktivnosti, kao što su: ispitivanje stavova građana, analiza sadržaja, kreiranje posebne metodologije koja će adresirati mlade i njihovu ulogu  u sprečavanju širenja dezinformacija, kao i javnu kampanju o važnosti kritičkog razmišljanja.

Ključni proizvodi projekta su:

 

*

The overall objective is to contribute to the suppression of disinformation in the Serbian and regional public space, by sharing the process employed to develop methodology and communication strategy in the project. Goals are to: 1) identify areas and appearances in which disinformation are especially present among population; 2) raise awareness on disinformation threat among population and importance of development of critical thinking.

The project includes activities such as: examining citizens’ attitudes, content analysis, developing specific methodologies that will address young people and their role in preventing the spread of misinformation, as well as a public campaign on the importance of critical thinking.

The main project products are:

Ka boljem razumevanju prava LGBTI osoba i njihove pozicije u društvu

Trajanje projekta: mart 2021 – septembar 2021
Donator: Savet Evrope

Projekat „Ka boljem razumevanju prava LGBTI osoba i njihove pozicije u društvu“ sprovodi se pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, u okviru zajedničkog programa Evropske unije / Saveta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II, 2019-2022) i projekta Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji.

Sveukupni cilj predloženog projekta je promovisanje prava LGBTI populacije u Srbiji i podrška širokom društvenom dijalogu u vezi sa LGBTI pravima. Posebni ciljevi projekta su;

  1. Pregled, analiza i mapiranje javnog mnjenja u vezi sa govorom mržnje, pravima LGBTI osoba i njihovim položajem u društvu;
  2. Definisanje polazne osnove za buduću komunikacionu kampanju usmerenu na borbu protiv govora mržnje i homofobije, afirmisanje prava LGBTI osoba i naročito istopolnih partnerstava;
  3. Podrška društvenom dijalogu u vezi sa pravima LGBTI osoba kroz opsežne napore zagovaranja

 

Ka boljem uključivanju mladih u aktivnosti Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

Trajanje projekta: jun 2020 – novembar 2020
Donator: Misija OEBS u Srbiji

Opšti cilj projekta je da podrži i osnaži Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine da kontinuirano kreira i primenjuje politike posvećene mladima (u okviru dugoročnih strategija ili kratkoročnih radnih planova), na osnovu relevantnih podataka prikupljenih direktno od mladih.

Najvažnija komponenta projekta je sveobuhvatno istraživanje koje ima za cilj da informiše Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine o potrebama, očekivanjima i htenjima mladih predstavnika mađarske zajednice u Srbiji, ali i da omogući uvid u procenu kapaciteta i mogućnosti različitih institucija koje se posredno ili neposredno bave mladima da odgovore na te potrebe i dugoročno utiču na podizanje nivoa kvaliteta života mladih Mađara i Mađarica. Pored informisanja, poseban cilj je kreiranje baze podataka sa svim ključnim informacijama prikupljenim u okviru istraživanja, koja bi bila predata Nacionalnom savetu na redovno korišćenje i ažuriranje. Na taj način omogućiće se praćenje promena i trendova unutar mađarske zajednice.

Istraživanje se sprovodi u 31 jedinici lokalne samouprave u kojima je u službenoj upotrebi mađarski jezik i obuhvata dugoročno desk istraživanje, dubinske intervjue, CAWI istraživanje i F2F istraživanje sa mladim pripadnicima i pripadnicama mađarske zajednice.

KA UNAPREĐENJU INFORMISANJA JAVNOSTI U CILJU RAZUMEVANJA SISTEMA IZVRŠENJA KROZ ANALIZU PERCEPCIJE JAVNOSTI O POSTOJEĆEM STANJU

Trajanje projekta: februar 2020 – april 2021
Donator: Projekat vladavine prava, ROL/USAID

Projekat ima za cilj da poveća stepen informisanosti i razumevanja sistema izvršenja kroz kontinuirano merenje percepcije javnosti o ovoj temi. 

Specifični ciljevi projekta su: (1) merenje stepena promene u svesti i znanju građana, pravnih lica i drugih aktera o sistemu izvršenja kroz dva sveobuhvatna istraživačka ciklusa; (2) informisanje građana o sistemu izvršenja kroz podelu informativnih materijala; (3) priprema detaljne analize sa preporukama o mogućnostima unapređenja komunikacije i informisanja građana, kao i o eventualnim potrebnim izmenama formalnih i operativnih procesa, kako bi se građanima olakšalo ostvarivanje prava i (4) redovno informisanje relevantnih aktera o uočenim trendovima i promenama, posebno u periodu između istraživačkih ciklusa.

Milenijumski razvojni ciljevi posle 2015.

Trajanje projekta: 2015 – 2017
Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Centar za slobodne izbore i demokratiju će kao partner Fondaciji za otvoreno društvo organizovati i sprovesti kvantitativno istraživanje javnog mnjenja na temu poverenja građana Srbije u rad nezavisnih državnih institucija. Istraživanje će se fokusirati na rad sledećih institucija: Poverenik za ravnopravnost, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Državna revizorska institucija,  Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji

Trajanje projekta: 2009 – 2010
Donator: Program za zapošljavanje i društvenu solidarnost (PROGRES) Evropske Unije


U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o percepcijama i stavovima o društvenoj uključenosti i otvorenom metodu koordinacije, kao i istraživanje o socijalnoj isključenosti u Srbiji, te komparativnu studiju o politici socijalne uključenosti u Srbiji  i EU.

Matriks dobre uprave

Trajanje projekta: 2010 – 2011
Donator: USAID


U fokusu projekta nalazi se istraživanje institucija državne uprave i lokalne samouprave.

Za potrebe projekta je izrađena jedinstvena metodologija koja za cilj ima egzaktno utvrđivanje stepena razvoja upravnih organa. U fokusu istraživanja nalazili su se: efikasnost i efektivnost rada, otvorenost konkretne institucije prema građanima i zaposlenima u instituciji.