Projekat „Podizanje učešća romske nacionalne manjine u izbornom procesu“

U partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Koalicija romske omladine Srbije (KROS) sprovode projekat „Podizanje učešća romske nacionalne manjine u izbornom procesu“. Projekat traje tri meseca, a njegov opšti cilj je promovisanje i podizanje nivoa učešća romske nacionalne manjine, sa naglaskom na žene i mlade, u izbornom procesu, a posebno na izborima za Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

Opšti cilj biće ostvaren kroz dva specifična cilja: (1) podizanje nivoa dostupnosti i tačnosti informacija o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina i o pravima birača i (2) podizanje kapaciteta osam romskih organizacija u oblasti posmatranja celokupnog izbornog procesa.

CeSID i KROS će kreirati informativne, dvojezične materijale o radu i mandatu NSNM, o potrebi upisa pripadnika nacionalnih manjina u posebni birački spisak, o biračkim pravima i o potrebi i značaju izlaznosti na predstojećim izborima. Informativni materijali biće deljeni u sedam okruga Srbije i prosleđeni opštinama sa većim brojem pripadnika romske nacionalne manjine. Osim uličnih akcija, CeSID i KROS sprovode i onlajn kampanju preko Facebook-a (FB: Za nacionalni savet po tvojoj meri ).

CeSID će u partnerstvu sa KROS-om obučiti i osam romskih nevladinih organizacija da prenose informacije i nadgledaju izborni proces.