IZVEŠTAJ SA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA: PERCEPCIJA GRAĐANA O BORBI PROTIV KORUPCIJE U SRBIJI ZA 2020. GODINU (III CIKLUS)

Istraživanje javnog mnjenja, koje su realizovali agencija za istraživanje javnog mnjenja CeSID DOO i Checchi and Company Consulting, Inc, sprovedeno je u periodu između 01 i 21. novembra 2020. godine na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.
Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1175 punoletnih građana Srbije.
Kao istraživački instrument je korišćen upitnik formiran u saradnji sa klijentom, koji se sastojao od 116 pitanja.
Intervjuisanje građana je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, direktnim kontaktom sa ispitanikom. Prilikom obuke anketara, instruktori su insistirali na sprovođenju i poštovanju dva veoma važna pravila koja, osim samog uzorka, značajno utiču na reprezentativnost istraživanja – poštovanje koraka i pravilo prvog rođendana.

Istraživanje je dostupno za preuzimanje klikom na ovaj link.