Nova pravila u radu biračkih odbora

Republička izborna komisija usvojila je na 11. sednici, održanoj 6. marta 2017. godine, Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine.

U poređenju sa prethodnim dokumentima i prethodnim izbornim ciklusima, ova Pravila propisuju neke nove, odnosno drugačije odredbe:

  • Prva od njih je definisana članom 2 i podrazumeva da su svi članovi i zamenici članova biračkih odbora dužni da na biračkom mestu nose identifikacione kartice koje im obezbeđuje Republička izborna komisija (kartice se biračkim odborima predaju u sklopu celokupnog izbornog materijala, do 30. marta 2017. godine, do 24h).
  • Druga važna izmena predstavlja uvođenje obaveznog kontrolnog formulara za logičko-računsko slaganje rezultata glasanja na biračkom mestu. To znači, kako propisuje član 35 Pravila, da su svi članovi biračkih odbora ili njihovi zamenici u obavezi da prisustvuju popunjavanju ovog formulara, odmah nakon zatvaranja biračkih mesta, a pre popunjavanja zapisnika o radu biračkih odbora. Tek nakon popunjenog kontrolnog formulara i izvršene logičko-računske kontrole, rezultati glasanja unose se u Zapisnik o radu biračkog odbora na utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mestu.
  • Iako je i do sada važilo ova odredba, Pravila sada striktno propisuju da se biraču koji ima drugačije prezime u odnosu na prezime navedeno u izvodu iz biračkog spiska mora omogućiti da glasa, ukoliko svoj identitet dokaže fotografijom i jedinstvenim matičnim brojem (član 16).
  • Osobe koje se kreću uz pomoć psa vodiča mogu pristupiti glasanju na biračkom mestu ukoliko poseduju odgovarajuću ispravu za kretanje uz pomoć psa vodiča, odnosno: dokaz o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama za kretanje sa psom vodičem (za osobu koja se kreće uz pomoć psa vodiča) i dokaz o završenoj obuci (za psa vodiča) – član 24;
  • U zapisnik o radu biračkih odbora se, kako propisuju članovi 25 i 28, od sada upisuje i: ukupan broj birača koji su glasali uz pomoć pomagača, koliko je od tog broja glasalo slepih lica, koliko lica sa drugim vidovima invaliditeta i koliko nepismenih lica, kao i pod kojim rednim brojevima su ti birači upisani u izvod iz biračkog spiska; odnosno broj birača koji su glasali van biračkog mesta, koliko je od tog broja glasalo lica koja nisu mogla da dođu na biračko mesto iz zdravstvenih razloga, koliko lica sa invaliditetom i koliko nemoćnih i starih lica, kao i pod kojim rednim brojevima su ti birači upisani u izvod iz biračkog spiska.