Analiza Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi

Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID (Beograd), GO-JA (Medveđa), International Human Center (Preševo) i Civilni resurs centar (Bujanovac) zajednički sprovode projekat „Podrška demokratizaciji u Preševu, Medveđi i Bujanovcu“, pod pokroviteljstvom Evropske unije u okviru EIDHR programa. Cilj projekta je jačanje demokratizacije i uključivanje ranjivih grupa u procese donošenja političkih i drugih odluka od javnog značaja u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.

Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID (Beograd), GO-JA (Medveđa), International Human Center (Preševo) i Civilni resurs centar (Bujanovac) zajednički sprovode projekat „Podrška demokratizaciji u Preševu, Medveđi i Bujanovcu“, pod pokroviteljstvom Evropske unije u okviru EIDHR programa. Cilj projekta je jačanje demokratizacije i uključivanje ranjivih grupa u procese donošenja političkih i drugih odluka od javnog značaja u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. 

 

Publikacija Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi nastala je kao rezultat istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem utvrđivanja stvarnog stepena građanskog učešća u donošenju političkih odluka u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, sa posebnim fokusom na participaciju mladih, žena i ranjivih grupa u procesima formulisanja, sprovođenja i praćenja lokalnih javnih politika. Predmet istraživanja je bila otvorenost lokalnih samouprava za konsultovanje i uključivanje građana u ove procese; postojanje pravnih, proceduralnih i strukturnih pretpostavki na lokalnom nivou za građansko učešće; procena zainteresovanosti građana i organizacija civilnog društva (OCD) da učestvuju u procesima donošenja odluka, kao i identifikacija najčešćih formi njihovog uključivanja i primera dobre prakse. Istraživanje je sprovedeno u periodu jun-jul 2016. godine i obuhvatalo je dvoetapno terensko i desktop istraživanje.

 

Na osnovu istraživanja nastala je publikacija koja sadrži detaljnu analizu stanja stepena građanskog učešća u donošenju političkih odluka u navedenim opštinama, kao i ključne nalaze i preporuke. 

 

Publikaciju možete preuzeti ovde.

Image of Excel download

Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi