PROGRAMI

USAID

„Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)” je projekat koji za cilj ima da poboljša direktan kontakt građana sa njihovim izabranim predstavnicima na nacionalnom i lokalnom nivou i da stvori priliku za diskusiju o pitanjima od javnog značaja. Na ovaj način želimo da promovišemo odgovornost i transparentnost u radu izabranih predstavnika građana.

Ideja ovog projekta je i da se građanima  širom Srbije pruži mogućnost da u direktnom kontaktu sa svojim izabranim predstavnicima postavljaju pitanja i razgovaraju o najvažnijim pitanjima. U našoj zemlji ne postoji praksa koja omogućava građanima da budu u direktnoj interakciji sa predstavnicima koje su izabrali na izborima.

Projekat je počeo u aprilu 2015. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Partner na projektu je Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, dok se debate organizuju u saradnji sa Radio-televizijom Srbije (RTS).

Specifični ciljevi na projektu su:

 • osnaživanje veze između građana i izabranih predstavnika građana kroz organizaciju, javnih događaja i 12 poslaničkih kancelarija širom Srbije, 8 radionica sa narodnim poslanicima i 5 radionica sa lokalnim odbornicima;
 • podizanje svesti građana o benefitima koje donosi ravnomerna geografska zastupljenost i veća personalizacija izbornog sistema;
 • podizanje svesti izabranih predstavnika o potrebama i problemima sa kojima se suočavaju građani;
 • povećanje veće političke odgovornosti kod političkih partija i njihovih poslanika u Narodnoj skupštini i
 • ohrabrivanje donosilaca odluka i medija da uzmu aktivno učešće u procesu izborne reforme.
usaid-logo

Najvažnije aktivnosti:

 • Organizacija TV debata Reč na reč, javnih događaja i radionica sa izabranim predstavnicima
 • Otvaranje 12 poslaničkih kancelarija
 • Kampanja zagovaranja za novo izborno zakonodavstvo
 • Organizacija istraživanja javnog mnenja i izrada studija i praktičnih predloga politika o izbornom sistemu i izbornoj administraciji
 • Medijska i PR kampanja

Predlog za promenu izbornog sistema

Duži niz godina u Srbiji je aktuelna ideja o promeni izbornog sistema. Opšta je ocena da je postojeći izborni sistem u najmanju ruku neadekvatan za politički sistem Srbije i da je neophodna njegova promena. Ključna obeležja postojećeg proporcionalnog izbornog sistema su da se proces glasanja i distribucije mandata (ukupno 250) obavlja u jednoj izbornoj jedinici, da se kandidati biraju sa zatvorene izborne liste i da se kao dodatni element pojavljuje cenzus od 5%.

Katalog problema do kojih dovodi trenutni izborni sistem u Srbiji uključuje sledeće:

 

 1. Nedovoljna geografska reprezentativnost – 96 gradova i opština u Srbiji, na čijoj teritoriji živi više od 1,5 miliona birača, nema nijednog poslanika u aktuelnom sazivu parlamenta;
 2. Nedostatak komunikacije između birača i izabranih predstavnika građana kao posledica činjenice da se predstavnici biraju u samo jednoj izbornoj jedinici;
 3. Mali doprinos koji izborni sistem pruža procesu formiranja stabilne izvršne vlasti i
 4. Izborni sistem nije sposoban da dozvoli pozitivan model formiranja političkih elita jer se izborni proces obavlja po modelu zatvorenih izbornih lista i direktno je zavisan od odluka stranačkog rukovodstva ili lidera.

Preporuke za promenu izbornog sistema koje predlaže CeSID su sledeće:

 1. Podela Srbije na 250 izbornih jedinica u procesu glasanja (250 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini je ustavna kategorija) umesto dosadašnje jedne izborne jedinice;
 2. Uvođenje personalizovanog biračkog listića na kome bi biračima bila ostavljena mogućnost da glasaju i za konkretnog kandidata, a ne samo za političku stranku ili izbornu listu;
 3. Stranka je osvojila onoliko glasova koliko su zbirno osvojili njeni kandidati u izbornim jedinicama u kojima su se kandidovali umesto aktuelnog principa u kome ukupan broj listića na kojima je zaokružena jedna izborna lista predstavlja ukupan broj glasova koje je ona osvojila u toj izbornoj jedinici i
 4. Predstavnik građana postaje onaj koga izaberu građani, a ne stranka, a na osnovu rang liste kandidata po procentu osvojenih glasova.

Dokument sa detaljnim opisom problema i preporuka možete preuzeti ovde:

Predlog-za-promenu-izbornog-sistema