[IZBORI2023] Sve što treba da znate o predstojećim izborima

ESSENTIALS: IZBORI 2023

KADA?

Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori (u 65 jedinica lokalne samouprave) će biti organizovani 17. decembra. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova a jedan birački odbor će sprovoditi izbore na svim nivoima. Birači koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta treba da obaveste birački odbor o želji da glasaju van biračkog mesta 17. decembra od 7:00 do 11:00.

KO?

Izbornu listu može podneti politička stranka upisana u Registar političkih stranaka (koji vodi ministarstvo nadležno za državnu upravu i lokalnu samoupravu), koalicija političkih stranaka ili samostalno grupa građana. U Srbiji nisu dozvoljene koalicije između političkih stranaka i grupa građana.

KAKO?

Glasaće se za izborne liste u jednoj izbornoj jedinici, na zatvorenim biračkim listima i cenzusom od 3%. Za manjinske izborne liste važi tzv. prirodni prag uz ponderisanje izbornog količnika sa 1.35 (u slučaju da su osvojili manje od 3%).

ČESTI IZBORI I POSLEDICE?

Parlamentarni izbori 17. decembra biće 14. od uvođenja višestranačja. Od 14 parlamentarnih izbora, 10 su bili vanredni. Narodna skupština broji 250 poslaničkih mesta i to je ustavna kategorija, s mandatom od četiri godine. Samo su tri vlade od 1990. godine imale pun mandat: 1993-1997 (Mirko Marjanović), 2008-2012 (Mirko Cvetković) i 2016-2020 (Aleksandar Vučić i Ana Brnabić).

ROK ZA PODNOŠENJE IZBORNIH LISTA?

Rok za podnošenje izbornih lista za parlamentarne izbore je 26.novembar, dok se liste mogu povući ili kandidati izostaviti sa proglašene liste do dana utvrđivanja zbirne izborne liste. Za učešće na izborima, listi je neophodno da prikupi 10 hiljada overenih potpisa odnosno izbornoj listi nacionalne manjine duplo manje (pet hiljada).

KOGA MOŽETE DA PODRŽITE?

Svojim potpisom možete podržati samo jednu izbornu listu i to ne znači da za istu morate i da glasate, niti to na bilo koji način utiče na vašu izbornu odluku.

ŠTA JE IZBORNA TIŠINA

Izborna tišina je period tokom kojeg je u medijima i na javnim skupovima (tribine, mitinzi i sl.) zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, predstavljaju kandidati/liste na izborima i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate. Izborna tišina počinje da teče 14. decembra u ponoć i traje do 17. decembra u 20:00, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. U slučaju ponavljanja glasanja na nekim biračkim mestima, važe ista pravila.

ŠTA JE IZBORNA KAMPANJA?

Izborna kampanja predstavlja skup aktivnosti političkih subjekata koje počinju od dana raspisivanja izbora i okončavaju se danom donošenja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora.

ŠTA JE BIRAČKI SPISAK?

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Pravo glasa ima svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije. Rok za zaključivanje biračkog spiska i utvrđivanje broja birača je 1. decembar, rok za dostavljanje rešenja o zaključenju biračkog spiska RIK je 2. decembar (nakon čega se on objavljuje u Službenom glasniku) dok se overeni izvodi iz biračkog spiska RIK-u dostavljaju do 3. decembra u ponoć.

DO KADA SE MOŽETE DA UPIŠITE U BIRAČKI SPISAK?

Građani imaju rok do 1. decembra da podnesu zahtev opštinskoj ili gradskoj komisiji zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku. Biračima koji borave u inostranstvu obaveštenje o tome da mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu dostavlja se do 2. novembra. Zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave može se podneti od 2. do 13. decembra u ponoć, a Ministarstvo izmene mora poslati RIK-u do 14. decembra u ponoć.

KAKO DA BUDEM SIGURAN DA SAM UPISAN U BIRAČKI SPISAK?

Sve detalje o promeni podataka u biračkom spisku i načinu upisa/izmene podataka pročitajte OVDE.

KAKO SE MOŽE GLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA?

Potrebno je da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u mestu gde se nalazite (gde trenutno živite), najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana za glasanje, podnesete zahtev da se u birački spisak upiše podatak da ćete na predstojećim izborima glasati u tom mestu, prema mestu boravišta (najkasnije do 25.novembra u ponoć).

KAKO GLASA DIJASPORA?

Birači koji žive van zemlje (a imaju državljanstvo Republike Srbije) mogu, preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana za glasanje, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu – u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Iz inostranstva se ne može glasati na lokalnim izborima. Ne postoji mogućnost da se glasa putem pošte ili onlajn.

POPIS I BIRAČKI SPISAK: ISTO ILI RAZLIČITO?

Birački spisak je javna isprava građana koji su punoletni, imaju mesto prebivališta u Srbiji kao i državljanstvo Republike Srbije što znači da ga čine i građani koji žive ili mogu da žive i van zemlje. To su građani sa biračkim pravom. Popis je druga vrsta dokumenta i ona obuhvate građane koji su trajno naseljeni u Srbiji.

ZBIRNA IZBORNA LISTA: ŠTA JE TO?

Zbirna izborna lista je dokument sa svim predatim izbornima lista i koja sadrži lična imena svih kandidata za narodne poslanike kao i njihove lične podatke. Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste u Službenom glasniku mora se obaviti do 1. decembra.

POZIVI ZA GLASANJE: MOŽEMO LI DA GLASAMO BEZ NJIH?

Pozivi za glasanje moraju se dostaviti najkasnije 11. decembra. Oni nisu preduslov da glasate već služe za lakšu orijentaciju prilikom dolaska na biračko mesto (jer sadrži informacije o mestu gde glasate) i brži pronalazak vašeg imena u izvodu iz biračkog spiska.

ŠTA JE REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA (RIK)?

RIK je ključni organ izborne administracije. U stalnom sastavu ga čine predsednik, zamenik predsednika, 16 članova i njihovi zamenici, koje Narodna skupština imenuje na predlog poslaničkih grupa. Podnosioci proglašenih lista imaju rok do 9. decembra da dostave predloge za imenovanje člana i zamenika člana i za prošireni sastav RIK-a i za prošireni sastav lokalne izborne komisije. Član ili zamenik člana RIK-a ili lokalne izborne komisije mogu izvršiti uvid u izborni materijal sa biračkog mesta ili provere da li je glasao birač koji im je dostavio adresu i dao pismenu saglasnost za proveru do 19. decembra u 20:00, a do tada mogu podneti i zahtev za kontrolu zapisnika o radu biračkih odbora sa najviše pet odsto biračkih mesta na teritoriji lokalne izborne komisije.

POSTOJI LI JAVNOST RADA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE (RIK)?

Rad RIK-a je javan i sve sednice su javne. Svi akti se mogu pronaći na njihovoj oficijelnoj veb prezentaciji, a svaki birač može da podnese žalbu protiv odluke o imenovanju člana i zamenika člana u stalnom sastavu RIK-a. Žalba se podnosi Upravnom sudu, preko Narodne skupštine, i to u roku od sedam dana od dana objavljivanja odluke o imenovanju.

ŠTA SU LOKALNE IZBORNE KOMISIJE (LIK)?

Lokalne izborne komisije su opštinske izborne komisije, gradske izborne komisije, kao i izborne komisije gradskih opština Grada Beograda i one su ujedno srednji nivo izborne administracije u organizaciji parlamentarnih i predsedničkih izbora. One odlučuje i o zahtevima za poništavanje glasanja na biračkom mestu zbog nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja a koje se tiče direktno vas kao birača jer vi imate pravo na ovaj zahtev (na vašem biračkom mestu). Lokalne izborne komisije na teritoriji grada ili opštine u kojima ne postoji lokalna izborna komisija, moraju da se obrazuju do 8. novembra. Lokalnim izbornim komisijama materijal se dostavlja do 12. decembra. Izborni materijal se nakon glasanja mora dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji do 18. decembra u 8:00.

ŠTA SU BIRAČKI ODBORI?

Birački odbori su organi za sprovođenje izbora koji neposredno sprovode glasanje na biračkom mestu. Birački odbor u stalnom sastavu čine predsednik, dva člana, zamenik predsednika i dva zamenika člana. Sve njih imenuje lokalna izborna komisija na predlog poslaničkih grupa. Broj članova biračkih odbora koji pripada nekoj poslaničkoj grupi mora da bude srazmeran njenoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini na dan kada je odluka o raspisivanju izbora stupila na snagu. Birački odbor u proširenom sastavu imenuje lokalna izborna komisija na predlog podnosioca proglašene izborne liste. Član, odnosno zamenik člana biračkog odbora u stalnom sastavu i proširenom sastavu može se promeniti na zahtev poslaničke grupe koja ga je predložila najkasnije tri dana pre dana glasanja. Biračkim odborima se izbornim materijal dostavlja do 12. decembra.

ŠTA SU BIRAČKA MESTA?

Biračka mesta su mesta na kojima se obavlja proces glasanja i najčešće se radi o javnim prostorima. Ima ih više od osam hiljada a konkretan broj se menja od izbora do izbora. Gradske i opštinske uprave za određivanje biračkih mesta moraju dostaviti predloge najkasnije do 8. novembra, a biračka mesta moraju biti određena do 11. novembra. Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova imaju rok do 24. novembra da dostave predloge za biračka mesta u zatvorima i inostranstvu, dok je rok za određivanje tih biračkih mesta 26. novembar.

KAKO SE FINANSIRA KAMPANJA?

Kampanja može da se finansira iz javnih i privatnih izvora. Javna sredstva u visini od 40% raspoređuju se u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista koji su prilikom podnošenja izborne liste dali izjavu da će koristiti sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Izborne liste ne moraju da koriste javna sredstva. Preostali deo sredstava (60%) dodeljuje se podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmerno broju osvojenih mandata.

ŠTA JE IZBORNO JEMSTVO?

Ukoliko se odluče na korišćenje javnih sredstava, politički subjekti moraju da polože izborno jemstvo u visini iznosa koji treba da dobiju iz budžetskih sredstava i to u gotovom novcu, bankarskoj garanciji, državnim hartijama od vrednosti ili stavljanjem hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo.

JAVNI FUNKCIONERI I KAMPANJA?

Javni funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu javnog funkcionera, za promociju političkih stranaka i drugih političkih subjekata.

ŠTA JE AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Agencija za sprečavanje korupcije je telo nadležno za kontrolu finansiranja kampanja sa širokim ovlašćenjima i mogućnošću sprovođenja sopstvenog monitoringa finansiranja kampanje.

OBAVEZE MEDIJA U KAMPANJI, NE SAMO JAVNIH SERVISA?

Mediji su dužni da u toku izborne kampanje svim kandidatima i podnosiocima proglašenih izbornih lista obezbede zastupljenost bez diskriminacije.

ŠTA JE REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE (REM)?

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je telo nadležno za rad elektronskih medija, sa širokim i važnim ovlašćenjima i to je samostalan i nezavisan organ koji je osnovan Zakonom o elektronskim medijima.

MEDIJI I JAVNI FUNKCIONERI?

Medijima je zabranjeno 30 dana pre izbornog dana o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti (škole, putevi, fabrike i sl.), odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave. Pravilo ne važi za funkcionere koji nisu kandidati pa to znači, na primer, da ministar koji nije kandidat može nesmetano da obavlja svoje dužnosti i da o njima medij redovno izveštava.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA: KAKO SE KORISTE DOSTUONI MEHANIZMI

Poništavanje glasanja na biračkom mestu može se tražiti na zahtev podnosioca proglašene izborne liste do 20. decembra u 20:00, kao i na zahtev birača koji glasa na tom mestu, a o zahtevu se mora odlučiti u roku od 72 sata.

Ključni elementi zaštite izbornih prava nakon usvajanja novog zakonodavnog okvira 2022. godine

 

Nova zakonska rešenja (2022)
Pravo na pokretanje postupka o Podnosioci proglašenih izbornih lista

o Birači

o Podnosioci izbornih lista

o Političke stranke

o Kandidati / nosioci izbornih lista / lica čije ime je u nazivu liste

o Poslaničke grupe

o Posmatrači

o Ministarstvo spoljnih poslova

o Ministarstvo pravde

o Načelnici lokalnih samouprava

Položaj birača u procesu o Podnošenje zahteva za poništavanje glasanja LIK-u isključivo na biračkom mestu na kome je birač registrovan da glasa, u tri slučaja: ako su ugroženi sloboda i tajnost glasa i ako je birač neosnovano sprečen da glasa
Raspoloživi mehanizmi o Zahtev za poništavanje glasanja LIK-u

o Prigovor RIK-u

o Žalba Upravnom sudu

Nadležni organi o LIK

o RIK

o Upravni sud/Viši sudovi

Zaštita izbornih prava o Trostepena: zahtev, prigovor i žalba
Rokovi za pokretanje postupka o 72h za podnošenje zahteva za poništavanje glasanja u prvom stepenu, LIK-u

o 72h za podnošenje prigovora u drugom stepenu, RIK-u

o 72h za podnošenje žalbe u trećem stepenu, Upravnom sudu/Višem sudu

Rokovi za odlučivanje o 72h za odlučivanje u prvom stepenu

o 72h za odlučivanje u drugom stepenu (uz dodatnih 72h za dostavljanje materijala od LIK ka RIK)

o 72h za odlučivanje u trećem stepenu  (uz dodatnih 24h za dostavljanje materijala od RIK ka US)

Ukupno trajanje procesa, od svakog dana glasanja

o 528h / 22 dana*

* U procenu trajanja procesa nisu uračunati intervali u kojima zahtev, prigovor ili žalba „putuju“ do nadležnog organa, već samo oni vremenski intervali koji teku od momenta prijema podneska. Zakon propisuje da mehanizmi moraju biti izjavljeni u određenim rokovima, a da rokovi organa da odluče po zahtevima, prigovorima i žalbama teku od momenta prijema.

ŠTA JE CESID?

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je posmatračka organizacija. Posmatrači posmatraju (ne učestvuju, ne kontrolišu) sve faze izbornog procesa i zato dobijaju akreditacije od izborne administracije. Posmatrači nemaju pravo na prigovor. Posmatrač može da unese primedbe na rad biračkih odbora, na odvojenom i za to predviđenom zapisniku. Prijave za akreditacije posmatrača mogu da se podnesu do sedam dana pre dana za glasanje.

IZBORNI REZULTATI

Lokalna izborna komisija u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji i dostavlja RIK-u zbirni izveštaj o rezultatima glasanja. RIK u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora. Ovo su rokovi koje ne uključuju podnošenje pravnih sredstava, kao i odlučivanje o njima. CeSID objavljuje preliminarne i finalne projekcije izbornih rezultata na osnovu uzorka korišćenjem tzv. PPVT metode.