Ka boljem razumevanju prava LGBTI osoba i njihove pozicije u društvu

image-1

Istraživanje koje je CeSID sproveo pokazuje da građani/ke Srbije kao najugroženije grupe vide osobe sa invaliditetom i žene – LGBTI osobe kao grupu čija se prava najviše krše istaklo je 7% ispitanih. Istraživanje pokazuje da i dalje postoji visok procenat građana/ki s negativnim odnosom prema LGBTI zajednici, ali uz smanjenje socijalne distance prema njima i povećanje tolerancije u odnosu na istraživanja iz 2008. i 2010. godine. Naime, procenat građana/ki koji iskazuju negativan stav prema LGBTI populaciji i dalje je veoma visok – svaki drugi ispitanik/ca je kroz tvrdnje iskazao negativan stav prema osobama suprotnog seksualnog opredeljenja (50%). Manje od petine građana/ki ima pozitivan stav (18%), dok je svaki treći anketirani/a neutralan po ovom pitanju. Pozitivan stav prema osobama suprotne seksualne orijentacije iznad proseka iskazuju osobe ženskog pola, višeg/visokog stepena obrazovanja, između 18 i 39 godina života, nastanjene u urbanim sredinama. U odnosu na ranija istraživanja koja su sprovedena 2008. i 2010. godine, beleži se značajno veći procenat ispitanika koji su spremni na različite nivoe interakcije sa pripadnicima LGBTI populacije. Napredak se kreće od 6 procentnih poena kod pitanja porodičnog srodstva, pa do 29 procentnih poena kada je u pitanju deljenje istog radnog prostora sa osobom koja je pripadnik LGBTI zajednice. U stavovima prema nasilju usmerenom ka LGBTI populaciji značajan je podatak da 63% ispitanih navodi da takvo nasilje treba kažnjavati kao što se kažnjava nasilje prema bilo kome.

Polovina ispitanih je u potpunosti protiv uvođenja Zakona o istopolnim zajednicama, svaki deveti ispitanik/ca (11%) u potpunosti podržava predložena zakonska rešenja, dok je svaki četvrti (24%) donekle saglasan sa njima ali ne u potpunosti. Kada je u pitanju odnos prema osobama koje su se odlučile za promenu pola, uočava se da najveći procenat ispitanika navodi da im je odnos prema tim osobama neutralan – 35%. Skoro trećina ispitanika/ca navodi da bi Srbija trebalo da reguliše oblast promene pola i rodnog identiteta. Polovina od ispitanika/ca koji smatraju da je ovo pitanje potrebno urediti, međutim, navela je da bi promenu pola u Srbiji trebalo zabraniti. Održavanje gej parade najviše podržavaju ispitanici/ce u starosnoj kategoriji do 29 godina, oni su više od ostalih navodili pozitivan stav, ali i da bi se pridružili paradi. U odnosu na istraživanje iz 2010. smanjen je procenat ispitanika koji bi nasilno reagovali tokom održavanja parade (sa 4% na 1%) uz istovremeno povećanje procenta anketiranih koji bi bili spremni da se pridruže (sa 1% na 4%).

Više detalja o samom projektu, istraživanju i predloženim komunikacijskim preporukama na srpskom možete pronaći ovde, a na engleskom ovde.

Horizontal Facility II:

ENG : https://go.coe.int/UZcCv

SRP : https://bit.ly/2Y9D5dW

Istraživanje javnog mnjenja je realizovano u okviru projekta Ka boljem razumevanju prava LGBTI osoba i njihove pozicije u društvu finansiranog od strane Evropske unije i Saveta Evrope. Samo istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1.060 ispitanika/ca starijih od 18 godina, na teritoriji Srbije bez Kosova, u periodu 10. do 20. maja 2021.godine, korišćenjem CAWI metodologije. Na osnovu istraživanja, ali i razgovora sa predstavnicima/ama civilnog sektora u toku avgusta i septembra 2021.godine nastale su predložene komunikacijske preporuke.