Milenijumski razvojni ciljevi posle 2015.

Trajanje: 2015 – 2017

Partneri: Fondacija za otvoreno društvo

Opis projekta:

Projektom predviđeno sprovođenje istraživanja javnog mnenja o percepciji i poverenju građana Srbije u rad nezavisnih državnih institucija. Istraživanje obuhvata sledeće nezavisne institucije u Srbiji:  Poverenik za ravnopravnost, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Državna revizorska institucija,  Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Na osnovu rezultata istraživanja dobiće se najsvežija saznanja i podaci o prepoznatljivosti nezavisnih državnih institucija među opštom populacijom, percepciji građana o nadležnostima  nezavisnih državnih institucija, poverenju u rad nezavisnih državnih institucija, percepciji kvaliteta rada nezavisnih državnih institucija, delotvornosti i uticaju nezavisnih državnih institucija na rad republičkih organa vlasti, kao i o intenzitetu i kvalitetu kontakta sa nezavisnim državnim institucijama.