GIK da omogući domaćim posmatračima praćenje rada izborne komisije

Beograd, 8. februar 2018. – Gradska izborna komisija (GIK) ni posle više od 20 dana nije omogućila domaćim
posmatračima da prisustvom na sednicama prati rad ovog organa. Iako je GIK još 17. januara konstatovala da su
organizacije CRTA i CeSID ispunile uslove za domaće posmatrače, GIK do današnjeg dana nije dostavio ovlašćenja
ovim organizacijama za praćenje rada izborne komisije. Prijavu Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i
Građana na straži za posmatranje rada izbornih organa GIK ni posle više nedelja nije uvrstio na dnevni red sednice.
Organizacije CRTA, CeSID i YUCOM pozivaju Gradsku izbornu komisiju da poštuje Uputstvo za sprovođenje izbora
za odbornike Skupštine grada Beograda i da u najkraćem roku omogući domaćim posmatračima prisustvo

sednicama ovog organa radi praćanje njegovog rada.

GIK je od 14. januara do danas održala 16 sednica i domaći posmatrači nisu bili u mogućnosti da prate ni jednu od
ovih sednica. Posmatranje rada izborne komisije tokom sprovođenja izbora i biračkih odbora tokom izbornog dana od
strane nezavisnih građanskih posmatračkih misija je demokratska tekovina i države članice OEBS-a su prihvatile
obavezu da nezavisnim posmatračkim misijama omoguće nesmetan rad.
Onemogućavanjem domaćih posmatrača da prate rad izborne administracije ozbiljno se narušava transparentnost
izbornog procesa. Prisustvo i nesmetan rad zainteresovanih domaćih i međunarodnih nezavisnih posmatrača jedna
je od važnih odlika slobodnih i demokratskih izbora i primer je dobre prakse u svim demokratski razvijenim zemljama
sveta. Takođe, obezbeđivanje uslova za nestranačko posmatranje izbora predstavlja obavezu koju je Srbija preuzela
kao članica OEBS-a i potpisnica Kopenhaškog dokumenta. Međunarodni standardi za nepartijsko posmatranje
izbornog procesa od strane civilnog društva podrazumevaju posmatranje celokupnog izbornog procesa što uključuje
period i procese pre izbornog dana, tokom izbornog dana i nakon izbornog dana, a s tim u vezi i rada izborne
administracije – u ovom slucaju GIK-a.
Objektivno i nestranačko posmatranje, analiza i izveštavanje o izbornom procesu od strane organizacija civilnog
društva doprinosi povećanju informisanosti građana u vezi sa radom organa za sprovođenje izbora, kao i drugih
aktera uključenih u izborni proces. Veća informisanost doprinosi boljem razumevanju izbornih radnji i jačanju
poverenja građana u rad institucija, sam izborni proces i rezultate izbora.
Da podsetimo, Republička izborna komisija je tokom prethodnih parlamentarnih i predsedničkih izbora domaćim
posmatračima u najkraćem roku izdavala ovlašćenje za praćenje rada ovog organa što je doprinelo transparentnosti
celokupnog izbornog procesa.
CRTA, CeSID i YUCOM imaju višegodišnje iskustvo u praćenju izbora i rada izborne administracije. Nalazi i
preporuke za unapređenje izbornih procesa ovih organizacija su u skladu sa nalazima i preporukama međunarodne
posmatračke misije OEBS/ODHIR. CRTA i CeSID su članice Evropske mreže organizacija koje se bave
posmatranjem izbora (ENEMO).
CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost
CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju
YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava