[LOKALNI IZBORI2024] Zaštita izbornih prava zbog nepravilnosti na biračkom mestu

Niko ne može znati za koga ste glasali, niti ima pravo da vas o tome pita ili da vam traži da glasate javno.

Glasanje se odvija iza paravana, što garantuje tajnost vašeg izbora. Takođe, niste dužni nikome saopštavati svoj izbor, niti fotografisati izborni listić kao dokaz glasanja.

Ako smatrate da vam je na biračkom mestu narušena sloboda ili tajnost glasanja, možete preduzeti sledeće korake:

 1. Podnošenje prigovora lokalnoj izbornoj komisiji:
  • Lokalna izborna komisija, koja može biti gradska ili opštinska, obično zaseda u zgradi opštine ili grada. Za tačnu adresu, kontaktirajte kontakt centar vaše opštine.
 2. Elementi zahteva/prigovora:
  • Kome je zahtev upućen: Naziv i adresa lokalne izborne komisije.
  • Vaši lični podaci: Ime, prezime, JMBG, mesto i adresa prebivališta, broj telefona, i e-mail adresa. Komisija je dužna da pri objavljivanju na sajtu Republičke izborne komisije pseudonimizuje.
  • Vaš potpis.
  • Predmet zahteva: Tačno označenje biračkog mesta (naziv opštine ili grada i broj biračkog mesta), tačan opis radnje (ko, šta, kada), i ukoliko je moguće, nivo izbora na koji se zahtev odnosi.
  • Činjenice i dokazi na kojima se zasniva zahtev.
  • Datum i vreme podnošenja zahteva.
 3. Rok za podnošenje:
  • Rok za podnošenje zahteva je 72 sata od trenutka zatvaranja biračkih mesta.
 4. Odluka lokalne izborne komisije:
  • Komisija je dužna da donese rešenje po zahtevu i da ga objavi u roku od 72 sata od prijema zahteva.

Dodatne Mere

Ako ste izloženi radnjama koje narušavaju slobodu vašeg glasanja, možete prijaviti slučaj najbližoj policijskoj stanici ili tužilaštvu. Prijavu treba podneti odmah nakon događaja, uz detaljan opis i dokaze.

Za detaljna pravila i procedure vezane za zaštitu izbornog prava, možete pogledati kratki vodič za građane.