Zašto žene ne prijavljuju nasilje u porodici?

Istraživanje pruža uvid u uzroke nedovoljnog prijavljivanja nasilja u porodici kome su izložene žene, posebno žene koje doživljavaju ili su u opasnosti od višestruke diskriminacije. Mapirane su  prepreke (fizičke, tradicionalne, kulturne, društvene i lične) koje sprečavaju žene da traže pomoć od institucija ili službi podršku, ali i faktori koji podstiču žene da prijave nasilje u porodici.

Prepoznajući složenost problema nasilja u porodici i njegove moguće teške posledice, istraživanje predstavlja važan resurs u unapređivanju procedura i institutionalnog odgovora na nasilje sa ciljem njegove prevencije i zaštite žena. Istraživanje je realizovano kao zajednička aktivnost institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i UNDP u Srbiji.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III“, koji uz podršku Vlade Švedske i u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, zajednički sprovode UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP.

Sveobuhvatno istraživanje o uzrocima nedovoljnog prijavljivanja nasilja u porodici kome su izložene žene, koje je CeSID sproveo u periodu između 10. novembra i 5. decembra 2022. godine, uključilo je:

  • Kvantitativno javnomnjensko istraživanje na reprezentativnom uzorku od 1004 žena starih između 18 i 92 godine, istraživačkom tehnikom „licem u lice“ od strane obučenih i iskusnih anketarki. Žene su anketirane na osnovu informisanog pristanka, gde su učesnice u istraživanju prethodno informisane da će svi prikupljeni podaci biti poverljivi i anonimni. Cilj ovog segmenta istraživanja bio je uvid u generalnu percepciju nasilja u porodici;
  • Dubinske intervjue (kvalitativni segment istraživanja) sa sedam žena iz grupa koje su doživele nasilje u porodici, uključujući i one učesnice ankete koji nikada nisu prijavile slučajeve nasilja državnim institucijama ili organizacijama civilnog društva. Cilj dubinskih intervjua bilo je prikupljanje detaljnih kvalitativnih podataka koji obuhvataju iskustva koja sprečavaju žene da prijave nasilje u porodici; i
  • Četiri fokusgrupne diskusije (kvalitativni segment istraživanja) sa predstavnicima organizacija civilnog društva i neformalnih grupa koje zastupaju interese žena koje se suočavaju sa intersekcionalnom diskriminacijom i nasiljem u porodici sa ciljem prikupljanja dodatnih inputa. Ukupno 19 predstavnica civilnog društva i neformalnih grupa je uzelo učešće u fokus grupa.

Celokupan izveštaj dostupan je za preuzimanje ovde, a ključni nalazi se mogu preuzeti ovde

Istraživački izveštaj predstavljen je u Beogradu, 16. marta 2023. godine, u organizaciji institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Više detalja možete pročitati ovde.