Transparentno do posla

U sklopu programa Podrške civilnom društvu u Republici Srbiji, koji sprovodi Evropska Unija, u novembru 2014. godine započeta je realizacija projekta “Transparentno do posla” (Towards Transparency in Staff Recruitment). Koordinator projekta je Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), a partneri su PALGO centar (Beograd) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN, Beograd).


Realizacija projekta trajaće osamnaest meseci (zaključno sa majem 2016. godine) na teritoriji 10 gradova Republike Srbije: Beograd, Jagodina, Vranje, Zaječar, Niš, Kragujevac, Valjevo, Čačak, Sombor i Novi Sad. Kao dva osnovna cilja projektnih aktivnosti definisani su (1) podizanje stepena efikasnosti organizacija civilnog društva u Srbiji za pokretanje inicijativa usmerenih na borbu protiv korupcije, veću transparentnost, otvorenost i odgovornost državne uprave, i (2) osnaživanje građana za aktivno učešće u promociji veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora u procedurama zapošljavanja kroz informisanje i saradnju sa javnim institucijama i OCD. Kroz brojne kanale komunikacije usmerene i na stručnu i na opštu javnost (uključujući šest okruglih stolova, deset javnih diskusija širom Srbije, štandove u svih deset ciljanih gradova, obuku/trening za predstavnike civilnog društva, ali i HTML platformu za prijavljivanje netransparentnosti u procedurama zapošljavanja i njenu promociju), očekuje se podizanje svesti građana i organizacija civilnog društva i njihov aktivizam u borbi protiv korupcije i netransparentnosti u procedurama državne uprave.


Pored navedenih aktivnosti, biće metodološki pripremljeno i sprovedeno istraživanje u četiri specifične ciljne grupe (pet ministarstava u Vladi Republike Srbije, pet državnih agencija, pet javnih preduzeća, 10 lokalnih samouprava), a rezultati svih istraživanja, studija i analiza biće predstavljeni opštoj i stručnoj javnosti u toku projekta. Konačno, za korišćenje HTML aplikacije, koja predstavlja suštinski proizvod projekta, biće obučen određen broj ljudi u svim navedenim gradovima, a očekuje se njeno funkcionisanje i nakon završetka projekta. Projektom je predviđena i analiza pristiglih prijava (kroz aplikaciju) od strane pravnih eksperata i njihovo dalje procesuiranje, po potrebi.