Programi

dobra-uprava-min
Dobra uprava

Bez dobre uprave nema transparentnih i odgovornih grana vlasti, kao ni nezavisnih institucija. CeSID promoviše uključenost, odgovornost i delotvornost lokalnih samouprava. Poboljšanje integriteta i efikasnosti javnih uprava jedan je od osnovnih CeSID-ovih ciljeva. CeSID se zalaže za borbu protiv korupcije i zajedničku saradnju javnih uprava sa nezavisnim telima, civilnim društvom i medijima na poboljšanju transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javnih uprava širom Srbije.

Adekvatno vođena i profesionalna javna uprava, uz planiranje i koordinaciju politika, pouzdane administrativne procedure i unapređeno finansijsko upravljanje u javnom sektoru od presudnog su značaja za funkcionisanje države. Dobro upravljanje i funkcionalna javna uprava ključni su za izgradnju i održavanje poverenja u vladu, kao i za stvaranje neophodnih strukturnih reformi kojima se poboljšavaju životni standardi u društvu. Principi javne uprave počivaju na strateškom okviru reforme javne uprave, izradi i koordinaciji politika, javnoj službi i upravljanju kadrovima, odgovornosti, pružanju usluga i upravljanju javnim finansijama. Princip dobre uprave je princip rada savremene javne uprave kojim se teži da se građanima pruži veća sigurnost u njihovim odnosima sa državom i njenom upravom, odnosno njenim funkcionerima i službenicima, kroz uspostavljanje dodatnih pravila i principa njihovog ponašanja prema građanima i javnosti uopšte. Ispitivanje principa dobre uprave CeSID sprovodi kroz dubinska istraživanja i praćenje rada javnih uprava.

o-nama-image-icon

Aktuelni projekti:

Podrška demokratizacije u Preševu, Bujanovcu i Medveđi

Trajanje projekta: 2016 – 2017
Donator: Evropska komisija u okviru EIDHR programa


Projekat ima za cilj da poveća stepen građanskog učešća u donošenju političkih odluka u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, sa posebnim akcentom na participaciju mladih, žena i ranjivih grupa u procesima formulisanja, sprovođenja i praćenja lokalnih javnih politika.

Završeni projekti:

Uključivanje organizacija civilnog društva u odbrani i bezbednosnim pitanjima na loklanom nivou u Kragujevcu

Trajanje projekta: 2013 – 2014
Donator: Misija OEBS-a u Srbiji


Opšti cilj projekta je razvoj i održavanje kapaciteta civilnog društva u oblasti bezbednosti na lokalnom nivou, kao i nezavisnost u aktivnostima civilnog društva a sa ciljem poboljšanja bezbednosti građana u Kragujevcu.

Analiza implemntacije postojećih mehanizama učešća na centralnom i lokalnom nivou

Trajanje projekta: 2011 – 2012
Donator: Misija OEBS-a u Srbiji


U okviru projekta CeSID je sproveo istraživanje o obimu i intezitetu neposrednog učešća građana u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Na osnovu rezultata istraživanja identifikovani su osnovni problemi u okviru zakonske regulative i prakse direktnog učešća i definisane su preporuke za njihovo rešavanje.

Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji

Trajanje projekta: 2008 – 2009
Donator: Balkan Trust for Democracy (The German Marshall Found of the United States), Vlade Republike Češke kao i ambasade Velike Britanije u Beogradu.


Projektom je bilo predviđeno formiranje baze sa jedinstvenim registrom opština u Srbiji u kojoj bi bilo moguće pronaći podatke o rezultatima lokalnih izbora, o tome koliko odbornika čini lokalnu skupštinu, koje su partije/koalicije na vlasti, kakva je obrazovna, polna, starosna struktura odbornika kao i sve podatke o posredno i neposredno izabranim organima svih lokalnih samouprava u Srbiji.

Dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji

Trajanje projekta: 2012 – 2013
Donator: Finska ambasada


Projekat je imao za cilj smanjenje inteziteta ugljenika u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji. Širom zemlje nalaze se mesta za energetsku efikasnost i za obnovljivu primenu izvora energije u sistemima daljinskog grejanja. CeSID je izvršio popis svih potencijala za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, ali i njihovu primenu u sistemima daljinskog grejanja.